Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa


Rezultati

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac ustrojen je odlukom Općinskog vijeća za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela:
  • Tomislav Nožar, dipl.iur. - pročelnik
  • Vesna Ranogajec – referentica za opće administrativne poslove
  • Dražen Ban – referent – komunalni redar
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati.

Dnevni odmor: 10,00-10,30 sati.