Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Prostorni planovi Općine Sokolovac

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/08, 15/09, 19/14. i 7/17)

U prilogu, možete pogledati tiskani primjerak Prostornog plana u .PDF formatu za kojeg Vam je potreban .PDF čitač datoteka, instaliran na Vašem računalu.

Download: Pročišćeni tekst odluke o PPUO

Download: Prostorni plan

Download: 1._Sokolovac_elaborat

Download: 1._ODREDBE_IZVORNIK

Download: 2._ELABORAT S ODREDBAMA_SOKOLOVAC_IZVORNIK

Download: 3._ID PPUO SOKOLOVAC_ODLUKA

U nastavku se nalazi detaljan pregled karti koje su sastavni dio Prostornog plana Općine Sokolovac.

Kartografski prikaz

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4. Građevinska područja (4.1-4.29)
banner5 ban8
banner7 bannerotp